Kaszuby to region kulturowy, znajduj?cy si? na Pomorzu Polski. Jest on bardzo charakterystyczny dzi?ki swojej bogatej kulturze oraz dialektowi, które nadal kultywowane s? przez okolicznych mieszka?ców.

Warto odwiedzi? t? cz??c kraju, aby przyjrze? si? z bliska temu przepi?knemu zak?tkowi. Obszar ten poro?ni?ty jest lasami, bogatymi w ro?linno?? i zwierz?ta. Dzi?ki pobliskim jeziorom mo?emy poczu? si? bli?ej natury ni? kiedykolwiek wcze?niej.

Przyroda stanowi niezwyk?e t?o dla uroczysto?ci, które odbywaj? si? co roku w tym regionie. Warto zobaczy? szczególnie te regionalne, poniewa? tylko tutaj s? one obchodzone w szczególny sposób:

Noc ?wi?toja?ska- jest to ?wi?to obchodzone pod koniec czerwca, w najd?u?sz? noc roku. Jest ono znane S?owianom od dawna. M?ode dziewczyny puszczaj? wianki na wod?. Je?li wianek dop?ynie do przeciwnego brzegu, oznacza to, ?e jego w?a?cicielka szybko wyjdzie za m??. Je?li wianek zatonie- zostanie ona star? pann?. S? to oczywi?cie przes?dy, lecz owa konkurencja i tak cieszy si? du?ym zainteresowaniem. Liczne zabawy po?aczone z ta?cami trwaj? do bia?ego rana.

?wi?to Plonów- obchodzone jest pod koniec http://comprar-ed.com/levitra.html sierpnia, gdy zako?cz? si? ju? ?niwa, aby podzi?kowa? za zebrane plony. Rozpoczyna si? ono urodzyst? msz? ?wi?t?. Nast?pnie odbywa si? konkurs wie?ców, przygotowanych przez kilka gospodarstw. Nast?pnie mo?na 9bejrze? wyst?py lokalnych zespo?ów folklorystycznych.

Bardzo wa?nym elementem tego regionu jest j?zyk kaszubski. Nale?y on do grona j?zyków s?owia?skich. Ró?ni si? on nieco od j?zyka polskiego, dlatego nie ka?dy obywatel Polski mo?e go zrozumie?. W 2005 roku j?zyk ten zosta? oficjalnie uznany za j?zyk mniejszo?ci narodowych. Obecnie istnieje wiele szkó?, gdzie naucza si? w tym w?a?nie j?zyku. Na Kaszubach wydawane s? gazety po kaszubsku oraz mistnieje mo?liwo?? wys?uchania specjalnych audycji radiowych nadawanych w tym j?zyku. Jak mo?na zauwa?y?, dok?ada si? wszelkich stara?, aby j?zyk ten by? ci?gle obecny w ?yciu codziennym mieszka?ców regionu.

Wi?cej informacji o regionie mo?na uzyska? na http://www.na-kaszuby.pl/

Tele World Linguistic Services to firma t?umaczeniowa, z Barcelony która oferuje firmom oraz klientom indywidualnym t?umaczenia dokumentow w ró?nych jezykach, tak?e w jezyku polskim. W razie dalszych pyta?, prosimy o kontakt.